Aspinal of london - Oficiální butik Aspinal of London pro ČR a SR. Lithness je výhradním dovozcem Aspinal of London. Luxusní módní doplňky Aspinal of London. Luxusní dárky.
Aspinal of London
 Nákupní košík, pokladna     Kusů: 0     Cena: 0,- Kč
 
HOME>Reklamační řád 
 

REKLAMAČNÍ ŘÁD


Jak postupovat / jak zboží reklamovat

Reklamované zboží doporučujeme důkladně zabalit do odolné krabice, vystlat bublinkovou fólií nebo papírem tak, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Doporučujeme zásilku pojistit dle hodnoty zboží. Společně se zbožím doporučujeme pro rychlejší vyřízení reklamace doložit doklad prokazující koupi zboží (faktura) a vyplněný reklamační list. Nezasílejte zboží na dobírku.

Zásilku zašlete na adresu:
Lithness, spol. s r. o.
Oddělení reklamace
Kapitána Jaroše 3000
390 03 Tábor

DOPORUČENÍ: Zásilku vždy pojistěte. Upozorňujeme zákazníky, že u zasílání jako obyčejné psaní nebo obyčejný balík Česká pošta neodpovídá za ztrátu, poškození nebo úbytek obsahu zásilky. Je proto v zájmu zákazníka zaslat reklamované zboží službou, která je pojištěná minimálně do výše ceny zboží, například službou České pošty: Balík Do ruky.Poškození zboží při přepravě:
Při přebírání zboží od přepravce si, prosím, pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození, nepřebírejte.

Je-li zboží poškozeno, ačkoliv byl obal zásilky neporušený, je potřeba o této skutečnosti co nejdříve informovat buď přepravce, nebo naši společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

  • Česká pošta – oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty.
  • DPD – oznamte do 2 pracovních dnů na tel. 841 700 700.


Zboží má viditelnou vadu:
Reklamace týkající se zjevné vady, tj. i rozbitého zboží, doporučujeme ohlásit do 24 hodin od převzetí pomocí emailu nebo telefonicky. Doporučujeme zkontrolovat obsah zásilky ihned po převzetí od přepravce, zda zboží nevykazuje viditelné vady/poškození.

Zboží bylo dodáno nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu
Po převzetí zásilky od dopravce doporučujeme ihned zkontrolovat, zda je zásilka kompletní a zboží odpovídá objednanému typu. V případě, že je dodávka nekompletní nebo neodpovídá objednanému typu, oznamte nám, prosím, tuto skutečnost co nejdříve telefonicky nebo e-mailovou cestou na reklamace@lithness.cz.

Následně po oznámení nám zboží, které Vám bylo chybně zasláno (v případě záměny zboží), odešlete co nejdříve zpět na adresu naší společnosti. K zásilce přiložte Reklamační list, ve kterém uveďte, že Vám bylo dodáno jiné zboží, než jste objednávali. Uveďte, jaké zboží vracíte a které má být správně odesláno. V případě, že byla účtována chybná dobírková částka, připište také číslo účtu, na které Vám peníze budeme moci vrátit.

Upozorňujeme zákazníky, že zboží vyobrazené na fotografiích se může od reálného zboží drobně lišit v jednotlivých detailech dle výrobní série. Tyto drobné změny nezakládají důvod k reklamaci zboží.

Dárky zdarma
Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Lhůta pro vyřízení reklamace
V případě, že jste spotřebitel, reklamace bude vyřízena co nejdříve, nejdéle však v 30ti denní lhůtě.

Pokud v rámci reklamace dojde k vrácení finanční částky, bude vám zaslána na Vámi uvedené číslo účtu. Vrácení peněz poštovní poukázkou není bohužel možné.

Náklady spojené s dopravou zboží do naší společnosti a zpět k vám budou uhrazeny při splnění těchto podmínek:

  • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou v důsledku nesprávného používání, mechanickým poškozením apod.),
  • na reklamace@lithness.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží,
  • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).


Vady zboží, které nebudou uznány

Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Neodpovídáme dále za vady zboží:

a) které vznikly v důsledku neodborné manipulace se zbožím;
b) které vznikly nadměrným opotřebením v důsledku nevhodného způsobu užívání;
c) které vznikly v důsledku nevhodného vystavení nepříznivým povětrnostním podmínkám (mrazu, dešti, sněhu, sluneční záření);
d) které při převzetí způsobil kupující nebo jiná osoba odlišná od prodávajícího nebo vznikly v důsledku vnějších událostí;
e) které vznikly v důsledku mechanického poškození, provedené úpravy nebo jiného zásahu.


Zde si stáhněte k vyplnění reklamační list.

_________________________________________________________________________________________________

Reklamační řád

Místem pro uplatnění reklamace je Lithness, spol. s r. o., Kapitána Jaroše 3000, Tábor, 39003.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,

a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Práva z vadného plnění

Nemá-li zboží při převzetí jakost, jak je uvedeno výše, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí kupující. Prodávající na nevhodnost volby kupujícího upozorní a navrhne vhodný způsob. Pokud spotřebitel nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

Účtování skladného
Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, bude prodávajícím účtováno skladné za uložení věci ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Pokud si kupující zboží nevyzvedne z vyřízené reklamace ani do 6 měsíců ode dne, kdy byl o jejím vyřízení informován, vyhrazuje si prodávající právo zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. Kupující bere na vědomí, že prodávající může dle výše uvedeného postupovat cestou svépomocného prodeje dle § 2126 a násl. Občanského zákoníku, kdy v případě prodlení strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí.

V případě, že jste podnikatelský subjekt, neexistuje zde zákonné určení lhůty na vyřízení reklamace, s podnikatelskýmu subjekty není sjednána záruční lhůta.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1.2014. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.
 

 
 
 
  Přihlásit se k odběru  Odhlásit se
Luxusní dárky SKLADEM
 
 
 
Aspinal of london - Oficiální butik Aspinal of London pro ČR a SR. Lithness je výhradním dovozcem Aspinal of London. Luxusní módní doplňky Aspinal of London. Luxusní dárky.
 
Diáře 2018 | | | | Kroužkové diáře 2017 / 2018 | | | | | | | | | | | | | | Tipy na značkové dárky 2017 | Módní doplňky | Značkové manažerské dárky | Kabelky luxusní exkluzivní